Services

Palvelut

Jätteestä saatava energia

Mitä tarkoittaa jätteestä saatava energia?

Viime vuosina jätehuollosta on tullut kasvava ongelma. Eri puolilla maailmaa maat haluavat löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka vähentävät kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrää. Yksi tällainen suosittu ratkaisu on jätteenpolttolaitokset. Näissä laitoksissa kierrättämätön jäte voidaan muuntaa sähköksi ja lämmöksi, mikä auttaa vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja pienentää samalla ympäristöjalanjälkeä.

Jätteestä energiaa, lyhyesti WTE, on prosessi, jossa jäte muutetaan käyttökelpoiseksi energiaksi. Tämä saavutetaan polttamalla kierrätykseen kelpaamattomat materiaalit polttolaitoksessa. Tästä polttoprosessista syntyvä lämpö pyörittää sitten generaattoreihin liitettyjä turbiineja, jotka tuottavat sähköä ja muita energiamuotoja. Jätteenpolttolaitokset on suunniteltu polttamaan palavia materiaaleja, kuten paperia, muovia, kotitalousjätettä, teollisuus- ja maatalousjätettä jne. Sen lisäksi, että nämä laitokset tuottavat energiaa, ne myös vähentävät hävitettävän jätteen määrää jopa 90 prosenttia.

un jätteenpolttolaitoksia käytetään oikein ja tiukkojen määräysten mukaisesti, ne voivat olla erittäin tehokkaita sekä energiantuotannon että hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kannalta. On olemassa useita erilaisia tyyppejä, kuten leijukerrospolttolaitoksia (FBR), monituliuunia (MHF) ja kiertouunijärjestelmiä (RKS). Kokonsa ja rakenteensa mukaan ne voivat tuottaa 1-200 MW sähköä tai höyryä rakennusten lämmittämiseen jne., ja monet niistä hyödyntävät lämpötehonsa yhdistettyihin jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmiin (CCHP).

Biomass boiler
Biomass boiler

Jätteenpolttolaitosten tyypit

Jätteenpolttolaitoksia käytetään erilaisten jätemateriaalien hävittämiseen. Niitä käytetään yleisimmin kiinteiden jätteiden, kuten lääke- ja vaarallisten jätteiden, teollisuuslietteen ja muiden palavien materiaalien määrän vähentämiseen. Laitoksella voidaan lisätä energiatehokkuutta ja samalla vähentää saastumista ja täyttää ympäristömääräykset.

Polttoa pidetään yhtenä tehokkaimmista tavoista hävittää kierrätykseen kelpaamatonta jätettä, koska se vähentää varastointiin tarvittavaa tilaa jopa 90 prosenttia ja vähentää huomattavasti kaatopaikkojen määrää, koska se pystyy polttamaan roskat korkeissa lämpötiloissa. Saatavilla on useita erilaisia polttolaitoksia: massapolttojärjestelmiä, jätteistä saatavan polttoaineen (RDF) järjestelmiä, rinnakkaispolttolaitoksia, sementtiuunijärjestelmiä ja pyrolyysijärjestelmiä.

Massapolttojärjestelmissä käytetään avointa polttokammiota, jossa materiaalit poltetaan suurina erinä ennen kuin ne vapautuvat ilmapäästöihin pesureiden tai suodattimien kautta, jotka poistavat savukaasuista molekyylejä, jotka voivat olla haitallisia epäpuhtauksia. RDF-järjestelmissä kiinteä yhdyskuntajäte muutetaan polttokelpoiseksi polttoaineeksi, jota voidaan sitten polttaa voimalaitoksissa tai lämpölaitoksissa lämmöntuotantoa tai sähköntuotantoa varten ilman, että savua tai hajuja syntyy. Rinnakkaispolttolaitoksissa käytetään useita polttoaineita, kuten maakaasua, puuhaketta, sahanpurua, hiiltä jne., yhdistettynä kiinteään yhdyskuntajätteeseen polttotarkoituksiin energian tuottamiseksi tehokkaammin kuin jos käytettäisiin vain yhtä polttoainelähdettä.

Jätteenpolttolaitosten edut

Jätteenpolttolaitoksilla on monia etuja perinteisiin kaatopaikkoihin verrattuna. Ensinnäkin ne tarjoavat paljon tehokkaamman tavan hävittää kierrätykseen kelpaamattomat jätteet. Sen sijaan, että jätteenpolttolaitos veisi tilaa kaatopaikoilta, se voi pelkistää nämä materiaalit tuhkaksi, joka sitten hävitetään vastuullisesti ja mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Näin vähennetään kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrää ja poistetaan myös mahdolliset ympäristöä saastuttavat vaaralliset aineet.

Erityisesti vientimaissa tämä on suurempi ongelma jossa ei ole W2E laitoksia rakennettu niin paljon kuin Suomessa. Nykyaikaisella tekniikalla on mahdollista muuntaa osa jätteenpoltosta syntyvästä lämmöstä sähköksi, jota voidaan käyttää kodeissa ja yrityksissä. Tämä auttaa vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja tarjoaa vaihtoehtoisen uusiutuvan energialähteen yhteisöille, jotka eivät voi käyttää perinteisiä sähköverkkoja.

Lisäksi nämä laitokset voivat auttaa parantamaan ilmanlaatua, koska ne pystyvät suodattamaan epäpuhtauksia päästöistä ennen kuin ne vapautuvat takaisin ilmakehään. Tämä tarkoittaa, että alueella asuvat ihmisten ilman laatu pysyy hyvänä, että heidän tarvitsee huolehtia myrkyllisten epäpuhtauksien pääsemisestä ympäristöönsä, mikä tarjoaa lisäsuojaa saasteisiin liittyviä sairauksia ja tauteja vastaan.

Juha Junttila, Winno Energy.
Biomass boiler

Mahdolliset ympäristövaikutukset

Jätteen energiakäyttöön tarkoitettujen laitosten mahdolliset ympäristövaikutukset ovat lukuisat, ja ne voivat olla sekä myönteisiä että kielteisiä. Poltto on erittäin tehokasta, mikä tarkoittaa, että jätettä syntyy vähemmän, mutta se tuottaa myös ilmansaasteita, joita on valvottava. Polttolaitokset vapauttavat ilmakehään kasvihuonekaasuja, kuten hiilidioksidia (CO2), jotka edistävät ilmastonmuutosta. Ne tuottavat myös lentotuhkan kaltaisia hiukkasia, jotka voivat sisältää raskasmetalleja ja muita myrkyllisiä aineita, jotka ovat vaarallisia ihmisten terveydelle, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti. Jätteenpolttolaitoksissa on tyypillisesti runsaasti jätteenpoltosta aiheutuvia hajuja, joiden on todettu aiheuttavan häiriötä ja epämukavuutta lähialueen asukkaille. Lisäksi näissä laitoksissa syntyvä jätevesi on käsiteltävä ennen kuin se päästetään takaisin ympäristöön, sillä se voi sisältää haitallisia epäpuhtauksia, jotka voivat saastuttaa paikallisen maaperän tai vesilähteet, jos niitä ei hoideta asianmukaisesti. Lopuksi polttolaitoksen tuottama tuhka on varastoitava kaatopaikoille tai kierrätettävä asianmukaisesti, jotta vältetään suotovesien pääsy ilmaan tai vesilähteisiin laitoksen läheisyydessä.

Haluatko kuulla lisää?

Tai soita meille!

Lainsäädäntö & parhaat käytännöt

Jätteenpolttolaitosten muodossa tapahtuvaan jätteen energiakäyttöön liittyvät säännökset ja parhaat käytännöt ovat laajoja ja usein monimutkaisia. Jokaisen laitoksen on noudatettava kaikkia liittovaltion, osavaltion ja paikallisia lakeja, jotka liittyvät ilmanlaadun valvontaan, vesipäästöihin, vaarallisten materiaalien varastointiin tai hävittämiseen, työntekijöiden turvallisuuteen ja muuhun. ätteenpolttolaitokset on myös suunniteltava tehokkaalla päästöjen valvontajärjestelmällä, joka täyttää viranomaisten päästömääräysten raja-arvot: ilman epäpuhtauksia, kuten elohopeaa, hiukkasia (PM), rikkidioksidia (SO2) ja typen oksideja (NOx) koskevat ohjeet. Lisäksi parhaisiin käytäntöihin kuuluvat menettelyt, joilla suojellaan ilmanlaatua mahdolliselta altistumiselta myrkyllisille epäpuhtauksille asianmukaisten päästöjen seurantajärjestelmien avulla. Jätteenpoltossa olisi noudatettava korkeimpia turvallisuusprotokollia ja hätävalmiutta koskevia standardeja, jotta voidaan vähentää vaarallisen jätteen käsittelyyn liittyviä riskitekijöitä. Toiminnanharjoittajien olisi jatkuvasti pyrittävä parantamaan tehokkuutta arvioimalla säännöllisesti laitoksen suorituskykyä alan vertailuarvoihin nähden.

Biomass boiler.

Teknologiset parannukset

Jätteen energiakäyttöön tarkoitettujen laitosten teknologinen kehitys on ollut merkittävää viime vuosikymmeninä. Polttolaitokset ovat nyt paljon tehokkaampia ja tuottavat samasta jätemäärästä enemmän energiaa kuin koskaan aikaisemmin. Joissakin tapauksissa on jopa mahdollista tuottaa sähköä suoraan jätteiden ja muiden materiaalien poltosta. Tätä prosessia kutsutaan suorapoltoksi, ja sen avulla voidaan tuottaa sekä sähköä että lämpöenergiaa. Lisäksi kehitetään uusia tekniikoita, jotka mahdollistavat suuremman tehokkuuden itse polttoprosessissa. Esimerkiksi kehittyneitä ilmansuodattimia käyttävät järjestelmät voivat vähentää haitallisia päästöjä jopa 80 prosenttia ja samalla lisätä polttoainetehokkuutta. Tällaiset tekniset parannukset mahdollistavat paljon puhtaamman energiantuotannon kuin perinteiset menetelmät, kuten hiilen tai öljyn polttaminen.

Johtopäätökset: Lupaava tulevaisuus

Jätteenpolttolaitosten käytöstä voidaan tehdä se johtopäätös, että niillä on lupaava tulevaisuus, sillä se pystyy tuottamaan energiaa, luomaan työpaikkoja ja vähentämään kaatopaikoille menevän jätteen määrää. Näissä laitoksissa käytettävä teknologia on yhä tehokkaampaa ja kustannustehokkaampaa, mikä tekee niistä houkuttelevan vaihtoehdon kaupungeille, jotka haluavat vähentää ympäristövaikutuksiaan. Lisäksi tekniikan kehittyminen mahdollistaa sen, että jätteenpolttolaitokset voivat ottaa talteen enemmän epäpuhtauksia, mikä vähentää niiden ympäristövaikutuksia entisestään. Jatkuvan tutkimuksen ja kehityksen myötä jätteenpolttolaitoksista voi tulla merkittävä energiantuotannon lähde.

Kun yhä useammat maat alkavat keskittyä uusiutuviin energialähteisiin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan, poltto voisi auttaa kuromaan umpeen kuilua nykyisen energiankulutuksen ja uusiutuvien energialähteiden välillä. Lisäksi paremman teknologian myötä näiden laitosten tuottamia päästöjä voidaan valvoa paremmin, mikä voisi tehdä niistä käyttökelpoisen vaihtoehdon tiheään asutuilla kaupunkialueilla. Kun tämäntyyppistä energialähdettä hyödynnetään vastuullisesti, näiden laitosten tarjoamat lupaukset voidaan toteuttaa ja samalla minimoida kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset.

Biomass boiler.

Miksi Winno Energy?

Suomessa on saatavilla monia teollisten hakekattilalaitosten tarjoajia. Nämä ovat erikoistuneet toimittamaan korkealaatuisia järjestelmiä edistyneellä tekniikalla yrityksille kaikilla toimialoilla.
Parhaat palveluntarjoajat tarjoavat vertaansa vailla olevaa asiakaspalvelua ja asiantuntemusta auttaakseen asiakkaita valitsemaan oikean järjestelmän heidän tarpeisiinsa. Ne varmistavat myös, että jokainen asennus valmistuu tehokkaasti ja täyttää samalla kaikki turvallisuusstandardit ja -määräykset.

Winno Energyllä on monen vuoden kokemus monenlaisten biomassakattilalaitosten suunnittelusta ja toimittamisesta Suomessa ja Euroopassa.

Winno Energy ei ainoastaan toimita kattilalaitoksia eri kokoisina ja muunnelmina, vaan meillä on myös laaja kokemus tällä alalla ja kyky suunnitella ja konfiguroida biokattilalaitoksia, jotka vastaavat vaatimuksiasi ja täyttävät täysin suunnittelustandardit.

Ota uusiutuvan energian potentiaali käyttöön nyt! Asiantuntijoillamme on vuosikymmenten kokemus biomassasta ja energiaa jätteestä tuottavasta teollisuudesta - miksi siis odottaa enää?

Napsauta keltaista painiketta tai täytä alla oleva lomake

Optimoi bioenergialaitoksesi tehokkuus

Lataa ilmainen opas alta!